ХИДРОРИНГ ЕООД

в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ
No BG16RFOP002-6.002-0085-C01, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“ – Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“

е в изпълнение на проект:

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Основната цел на проекта е осигуряване на фокусирана подкрепа за ХИДРОРИНГ ЕООД за
възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19
чрез подобряване на енергийната ефективност.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на енергийната ефективност,
което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от
разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и
понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за
икономиката.

Период на изпълнение: 16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.

Обща стойност на проекта: 273 750.00 лв., от които 136 875.00 лв. европейско финансиране.

Последвайте ни

обл. Стара Загора, гр. Казанлък

ул. “Ивайло 2”

hydroring@abv.bg

089 842 1935